Περιγραφή του Έργου

Αντικείμενο

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία/υποστήριξη κατάλληλων δομών κοινωνικής μέριμνας και ο συντονισμός ενεργειών/παρεμβάσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι οποίες θα στοχεύουν 

α) στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στις ακαδημαϊκές σπουδές και 

β) στην αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Το προτεινόμενο έργο θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται και είναι κατά κύριο λόγο αποσπασματικές, όσο και στην οικονομική στήριξη των επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (φοιτητές ΑμΕΑ, φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση το Ν. 3699/2008, φοιτητές με δυσκολίες κοινωνικής ένταξης, φοιτητές που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη). Με την παρούσα πρόταση εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί τόσο η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των σπουδών των ωφελούμενων φοιτητών, όσο και η πρόσβαση στο ακαδημαϊκό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στόχος

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διεύρυνση και η ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ώστε: 

α) να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στις ακαδημαϊκές σπουδές

β) να αυξηθεί του ποσοστό (έγκαιρης) ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

γ) να υποστηριχθούν τα πλέον ευάλωτα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Με βάση τα παραπάνω θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Δράσεις

Δράση 1

Καταγραφή/παρακολούθηση προβλημάτων φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην καταγραφή και την παρακολούθηση των δυσκολιών πρόσβασης στις σπουδές και των δυσκολιών κοινωνικής/ακαδημαϊκής ένταξης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Επιπλέον θα συμπεριληφθούν δομές και δράσεις βελτίωσης ποιότητας ζωής, όπως η διαμόρφωση των κεντρικών διαδικτυακών τόπων του πανεπιστημίου και των διαδικτυακών υπηρεσιών που διατηρεί με ξεχωριστές περιοχές προσβάσιμες σε ΑμΕΑ,
εφαρμογή περιγραφής δομών προσβασιμότητας και καταγραφής προβλημάτων πρόσβασης σε ΑμΕΑ, και διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή των αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Δράση 2

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε φοιτητές που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Δράση 3

Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε επιμελείς φοιτητές που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με τις σπουδές τους.

Δράση 4

Δημοσιότητα και διαχείριση έργου

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την οικονομική/διοικητική διαχείριση του έργου, καθώς και τη δημοσιότητα.

Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι σαράντα (40) μήνες. Όλες οι δράσεις που περιγράφηκαν παραπάνω εκτείνονται στο σύνολο της διάρκειας υλοποίησης. Οι ωφελούμενοι της πράξης περιλαμβάνουν ενδεικτικά φοιτητές με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΕΑ – με βάση το Ν. 3699/2008), φοιτητές με δυσκολίες κοινωνικής ένταξης, φοιτητές που χρειάζονται ψυχολογική στήριξη, κ.ά.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και με απόλυτη εχεμύθεια, τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετούμενων φοιτητών /τριών.

Οι συναντήσεις με τους φοιτητές γίνονται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε μετά από επίσκεψη στη Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών (γραφείο Β0.16 στο ισόγειο του πάνω κτιρίου Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας στην Τρίπολη) από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωινές ώρες 09:00 έως 14:00 και απογευματινές ώρες 15:00 έως 19:00.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη δομή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου wecare@uop.gr ή εναλλακτικά:
Μετάβαση στο περιεχόμενο